Вести

Назад кон почетна
    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај
    Развивањето на системите за храна во урбани средини е едно од многуте загрижувачки прашања кога станува збор за снабдување со безбедна храна на населението. Ова прашање директно
    Растот на населението ќе продолжи да има значајни влијанија врз начинот на кој добрата се произведуваат и трошат, бидејќи глобалниот начин на живот веќе предизвикува огромен стрес
    Во здрава животна средина, средина без загадувачи, богата со шуми, вода за пиење, поволни климатски услови, создадени се оптимални услови за растење на дренка во природно опкружување.
    Европската Kомисија ќе започне со конструктивен дијалог во врска со вештачките ѓубрива како дел од напорите за справување со нарушениот пазар предизвикан од војната во Украина. Оваа