Archive

Назад кон почетна
Вести Слајдер

Мултифункционални течни био-ѓубрива како иновативен инпут во земјоделското производство

    За да се задоволи зголемената потреба за храна, континуираната и неселективна употреба на синтетички или хемиски ѓубрива несомнено резултира со контаминација и модификација на екосистемот. И покрај тоа,

Вести Слајдер

Одржливи режими на исхрана – решение за масовната урбанизација и справување со недостиг на безбедна храна

    Развивањето на системите за храна во урбани средини е едно од многуте загрижувачки прашања кога станува збор за снабдување со безбедна храна на населението. Ова прашање директно се

Вести Слајдер

Транзиција на прехранбениот систем од традиционалната линеарна во кружна економија како чекор напред за намалување на отпад од храна

    Растот на населението ќе продолжи да има значајни влијанија врз начинот на кој добрата се произведуваат и трошат, бидејќи глобалниот начин на живот веќе предизвикува огромен стрес на

Вести Слајдер

Успешен проект на здружение од Босна и Херцеговина – Заштита на потеклото на Дрварскиот матен пекмез од дренка

    Во здрава животна средина, средина без загадувачи, богата со шуми, вода за пиење, поволни климатски услови, создадени се оптимални услови за растење на дренка во природно опкружување. Областа