Најнови Вести

Назад кон почетна
Зелен развој Слајдер

Пречки кои ја ограничуваат трансформацијата на прехранбените системи и како да се надминат?

  Прехранбените системи се дефинираат како „интегрирана целина чиишто суштински својства произлегуваат од интеракција помеѓу нејзините делови“. Во поширока смисла под прехранбени системи се подразбираат сите сектори, засегнати страни, организации

Зелен развој Слајдер

Оптимизација на синџирот за снабдување со храна како еден од начините за намалување на емисиjaта на стакленички гасови

  Под поимот емисија на стакленички гасови од земјоделството се подразбира емисијата на различни гасови во атмосферата како резултат на земјоделските активности. Зголемената концентрација на овие гасови предизвикува заробување на

Зелен развој Иновации Слајдер

Ефекти од загубите и отпадот од храна врз животната средина

  Според проценките на Светската програма за храна на Обединетите Нации (United Nations World Food Programme) повеќе од 345 милиони луѓе во светот ќе немаат пристап до доволна количина на

Зелен развој Слајдер

Зајакнување на врската помеѓу рурални и урбани подрачја ќе резултира со отпорни системи за производство на храна

  Системите за снабдување со храна на градовите ширум светот, без разлика од структурата и димензиите, скоро секогаш се хибридни т.е. комбинираат различни начини и извори на снабдување и потрошувачка

Зелен развој Слајдер

Био-базирани ѓубрива – чекор напред кон циркуларна економија

  Ограничените природни ресурси, климатските промени, растот на популацијата, деградација на почвата се широко распространети предизвици кои преовладуваат во многу земји. Се спроведуваат најразлични напори и се пронаоѓаат решенија на

Вести Слајдер

Принципите на циркуларната биоекономија во аквакултурата

  Основи на технологиите кои придонесуваат кон одржливост во аквакултурата Циркуларната економија претставува модел на производство и потрошувачка кој вклучува долгорочна и повеќекратна употреба на веќе постоечки материјали или производи.

Вести Зелен развој Слајдер

Глобален раст на пазарот на био-органски ѓубрива: големина, сегменти, трендови за 2023-2030 година

  Пазарот на био-органски ѓубрива доживеа значителен раст и тој тренд се очекува да продолжи во периодот од 2023 до 2030 година. Сегментите на пазарот се широки и опфаќаат различни

Зелен развој Иновации Слајдер

Микрорастенија – Одржлив систем за храна во урбани средини

  Фактот дека од вкупната светска популација повеќе од 4 милијарди луѓе се населени во урбаните средини, односно 55% од популацијата, говори за ургентноста од создавање на одржливи системи за

Вести Едукација Зелен развој Иновации Слајдер

Примена на дигитални технологии за одржливи системи за храна и одржливо земјоделство

  Спроведена еднодневна работилница Во организација на Здружението Платформа за Зелен Развој со поддршка на Земјоделскиот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип и АгФутура Технологии на 13.06.2023 година се

Вести Зелен развој Слајдер

Состојбите со вишоците на храна во ЕУ и Република Северна Македонија

  Потреба од системски и институционализиран пристап базиран на законски и дигитални решенија Правото на храна претставува едно од основните човекови права дефинирано во рамки на меѓународната заедница со дополнителни