Стратегија за биоекономија

Стратегија за биоекономија

 

Стратегијата за биоекономија ги поддржува политичките приоритети на Европската Комисија – Што презема ЕУ, акциски план, национални стратегии, временска рамка и документи.

Стратегијата за биоекономија ќе го забрза создавањето на одржлива европска биоекономија.

Има 5 цели:

 • обезбедување безбедност на храната и хранливите состојки
 • одржливо управување со природните ресурси
 • намалување на зависноста од необновливи, неодржливи ресурси
 • ограничување и прилагодување на климатските промени
 • зајакнување на европската конкурентност и отворање работни места

 

Стратегијата има голем придонес за исполнување на Европскиот зелен договор, како и за поддршка на индустриски, кружни економии и стратегии за иновации за чиста енергија.

Стратегијата се спроведува преку Акциски план.

 • Акциски план

Акцискиот план за биоекономија содржи 14 конкретни мерки, поделени во неколку поткатегории:

 

Зајакнување и зголемување на биобазирани сектори, отворање можности за нови инвестиции и пазари

 1. мобилизирање на засегнатите страни во развивање и распоредување одржливи биобазирани решенија
 2. започнување со тематска инвестициска платформа за кружна биоекономија од 100 милиони евра
 3. анализирање на можностите и пречките за распоредување на биобазирани иновации
 4. промовирање и развивање на стандарди
 5. олеснување на распоредувањето на нови одржливи био-рафинерии
 6. изнаоѓање на замени на фосилни материјали кои ќе бидат био-базирани, кои ќе можат да се рециклираат и воедно да бидат биоразградливи во вода

 

Брзо распоредување на локалните биоекономии низ цела Европа

 1. започнување стратешка агенда за распоредување на одржливи системи за храна и земјоделство, шумарство и биобазирани производи
 2. започнување пилот-акции за распоредување на биоекономии во руралните, крајбрежните и урбаните области
 3. поддршка на регионите и земјите од ЕУ да развијат стратегии за биоекономија
 4. промовирање на образование, обука и вештини преку биоекономијата

 

Разбирање на еколошките граници на биоекономијата

 1. подобрување на знаењето за биодиверзитетот и екосистемите
 2. следење на напредокот кон одржлива биоекономија
 3. промовирање добри практики за работа на биоекономијата во безбедни еколошки граници
 4. подобрување на придобивките од биодиверзитетот во примарното производство

 

 • Национални стратегии за биоекономија

Предвидувањата од Постојаниот комитет за земјоделски истражувања (SCAR) беа клучни во развојот на националните стратегии за истражување и иновации за биоекономија за земјите од ЕУ и за Комисијата. SCAR го сочинуваат 37 земји: негови членови се министерствата – или други организации како што се истражувачките совети – од сите земји на ЕУ, со набљудувачи од земјите кандидати и останати земји поврзани со ЕУ.

Иницијативата BIOEAST нуди заедничка стратешка рамка за истражување и иновации за работа кон одржливи биоекономии во земјите од Централна и Источна Европа.

ЕУ членки со национална стратегија за биоекономија

Австрија, Финска, Франција, Германија, Ирска, Италија, Летонија, Холандија и Шпанија

Земјите кои не се членки на ЕУ со национална стратегија за биоекономија

Норвешка и Обединетото Кралство

 

Извор: https://ec.europa.eu

Категории: Зелен развој