Вклучете се во иницијатива за донирање на вишоците храна преку дигиталната платформа поддржана од ЕУ

Вклучете се во иницијатива за донирање на вишоците храна преку дигиталната платформа поддржана од ЕУ

 

Паметното управување со вишокот на храна може да реши повеќе социјални проблеми, како и намалување на штетните влијанија врз животната средина предизвикани од отпадот од храна. Со технолошките решенија кои ги нуди дигиталната платформа FoodSHare секој може да стане донатор на вишок храна и да придонесе во решавање на погореспоменатите проблеми.

Токму таков проект спроведува Здружението „Платформа за зелен развој“ од Скопје кое е одговорно за спроведување на пилот активности во Р.С. Македонија во доменот на донации за храна, како дел од Одржливиот иновативен пилот 9 во Србија и С. Македонија.

Една од специфичните цели на пилотот е создавањето на дигитална платформа FoodSHare преку која се овозможува поврзување на релевантните учесници (донатори, приматели и волонтери) односно се воспоставува долгорочна и одржлива инфраструктура за олеснување на комуникацијата помеѓу донаторите на храна, примателите и посредниците во процесот на донирање храна, а со тоа се овозможува соодветна намена на вишокот храна и намалување на отпадот од храна.

Дигиталната платформа за донација на вишок храна е едноставно решение за менаџирање со вишокот храна во функција на намалување на отпадот од храна. Преку платформата се овозможува насочување на вишокот храна во добротворни организации и за хуманитарни цели. Со користење на Foodshare платформата се поддржува прераспределбата на храна, се олеснува процесот на донирање или пристапот до вишок храна, а на тој начин се поддржува локалната заедница, се придонесува во намалување на отпадот од храна и се овозможува заштита на животната средина.

Платформата Foodshare е наменета за правни лица и претставува безбеден и погоден начин за индустријата со храна да се поврзе со добротворни организации, локалната заедница и социјални групи од прва линија со цел насочување на донациите од вишок храна. Foodshare е единствена платформа која овозможува вмрежување на индустриски производители, компании и бизниси од индустријата за храна, земјоделци, добротворни организации, здруженија или асоцијации кои се подеднакво заинтересирани и посветени на проблемите со отпадот од храна и намалување на гладувањето. Трговците на мало, земјоделците, производителите, дистрибутерите и операторите со храна можат да донираат храна што не е профитабилна за продажба, со краток рок на траење, сезонска храна или оштетена на изглед преку платформата и да ја пренасочат до добротворни организации и социјални ранливи групи. FoodSHare е потполно бесплатна платформа, овозможува транспарентна и едноставна услуга со хуманитарна цел.

 

Вашиот вишок храна може да биде нечиј оброк, донирајте паметно!

Придружете се и регистрирајте се на: foodshare.foodscalehub.com/mk

Повеќе информации за Дигиталната платформа за донација на вишoк храна може да најдете на:

https://www.facebook.com/GGPlatform

https://www.facebook.com/1089750167826310/videos/292648952402648

Категории: Вести, Зелен развој