Извештај за шумските пожари во 2020 година од страна на Заедничкиот центар за истражување на Европската Унија

Извештај за шумските пожари во 2020 година од страна на Заедничкиот центар за истражување на Европската Унија

Заедничкиот центар за истражување на Европската Унија го презентира новиот годишен извештај за  шумските пожари во Европа, Блискиот Исток и Северна Африка кои се случија во 2020 година.

По лошата 2019 година, во 2020 година исто така се случуваа пожари во кои изгореа големи површини на природно земјиште ширум Европа. И покрај зголеменото ниво на подготвеност на земјите во ЕУ, околу 340 илјади хектари изгореа што претставува површина која е за 30% поголема од Луксембург.

Како споредба со 2021 година, за време на создавањето на овој извештај речиси 0,5 милиони хектари изгореа во пламен, од кои 61% се шуми за кои ќе бидат потребни години за да се опорават. Околу 25% од површините што изгореа во Европа се дел од Натура 2000, места со највисок степен на биодиверзитет во Европа. ЕУ во 2021 година го зајакна својот капацитет да им помогне на земјите за време на оваа сезона на пожари, а тоа веќе беше интензивно искористено за големите пожари што го погодија медитеранскиот регион ова лето.

Натура 2000 мрежата вклучува два вида на подрачја: Посебни заштитени подрачја (SPA), кои се утврдени во согласност со ЕУ Директивата за птици и Посебни подрачја на зачувување во согласност со ЕУ Директивата за живеалишта. Мрежата Натура 2000 е создадена во 1992 година, со донесувањето на ЕУ Директивата за живеалишта, кој ги заштитува дивиот свет и природните живеалишта во Европа. Од друга страна, Директивата за птици на ЕУ беше усвоена во 1979 година со најважна цел за заштита на дивите видови птици и нивните најважни живеалишта во Европската Унија. Таа опфаќа повеќе од 18% од копнената и приближно 6% од морската територија на ЕУ. На следниов линк можете да пристапите кон прегледот на целата мрежа која спаѓа во Натура 2000 .

шумските пожари
Одделни пожари во 2020 година на територијата на Македонија

Климатските промени и последиците се сè позабележливи секоја година. Јасно забележливите промени влијаат кон повисоки нивоа на опасност од пожари, подолги сезони на пожари и интензивни „мега пожари“ кои брзо се шират, на кои традиционалните средства за гасење имаат мала или скоро никаква моќ. Годинава до крајот на јуни веќе беа опожарени околу 130.000 хектари, што го означи традиционалниот почеток на сезоната на пожари. Пожарите веќе не ги погодуваат само јужните држави, туку се растечка закана и за централна и северна Европа. Истражувањата покажале дека 9 од 10 пожари кои што се случиле се последица од човечки активности.

Пожарите во Македонија во 2020 година беа релативно мали во споредба со другите земји. Површината која што беше зафатена во 2020 година изнесуваше 2,232 хектари и тоа од 23 посебни пожари кои избувнаа на територијата. Најголем дел од пожарите се случија помеѓу април и јули.

Шумски пожари во Македонија во последните 10 години и зафатени површини

Согласно податоците кои се прибираат во текот на годината, а истите се добиени од Електронскиот систем (МКФФИС) во периодот од 01.01. до 31.08.2021 година, евидентирани се 163 пожари. Вкупно опожарена површина во периодот од 01.01. до 31.08.2021 година е 11.053,62 хектари, опожарена дрвна маса изнесува 481.486,98 м3, а причинетата штета е во вредност од 2.071.431.617,00 денари. Во пожарите кои што настанаа во Малешевско-Пијанечкиот регион беше зафатена црно борова шума со подмладок што претставува дополнителен горлив материјал во услови на пожар. Овие шумски пожари  се случија при многу неповолни услови: изминат голем број на денови без врнежи, високи температури, брзина на ветер, дополнителен горлив материјал со подмладок од борот и без шумски ред кој многу брзо се разгорува и преминува во површински пожар кој ги зафаќа крошните на повисоките дрвја во шумата создавајќи тотален пожар. Тоталните пожари се најтешки пожари за локализирање и гаснење, бидејќи се шират многу брзо и потребно е ангажирање на голем број дополнителни сили во справување со огнената стихија.

На следниот линк можете да дознаете за тоа кога и како настана пожарот во Кочани во подножјето на Осоговските Планини: Хронологија на шумските пожари (појава и развој)

Напорите на Европската Унија во спречување на пожари се темели на неколку сегменти и тоа: подигнување на јавната свест и спроведување на едукативни кампањи за опасноста од пожарите и последиците, зголемување на достапноста на информации на ниво на Европа и пошироко (ЕФФИС) и зголемување на спремноста на ниво на држава во случаи на шумски пожари.

Европскиот систем за информации за шумски пожари (ЕФФИС) има за цел да обезбеди хармонизирани информации за шумските пожари и проценка на последиците и ефектите на ниво на цела Европа и пошироко. ЕФФИС првин е започнат како пилот проект во 1998 година и претставува идеална платформа за сите вклучени земји за размена на добри пракси во превенција и гасење на пожари, како и обновување на опожарените места и активности за управување со пожари. Моментално ЕФФИС системот се користи од страна на државни организации и поединци, со приближна бројка од 300 илјади корисници од 178 земји ширум светот.

шумските пожари
Мрежа на држави активни во ЕФФИС системот

Главни заклучоци од извештајот:

  • Извештајот за шумските пожари за 2020 година покажува дека Романија била најпогодена земја, а потоа следат Португалија, Шпанија и Италија;
  • Шумските пожари силно ги погодија европските заштитени подрачја „Натура 2000“ каде што имаше опожарување на 136 331 хектари  или околу 40% од вкупната површина кои спаѓаат во рамките на „Натура 2000“, над просекот од изминатите 9 години;
  • Како и во 2019 година, Романија повторно сочинуваше речиси половина од вкупната изгорена површина во локалитетите „Натура 2000“, главно во природниот резерват кој се наоѓа на делтата на Дунав;
  • Во 2020 година, пожари од над 30 хектари зафатија 20 од 27 земји-членки, каде што изгореа вкупно 339 489 хектари, што е малку над количината забележана во 2019 година;
  • Повеќе луѓе го загубија животот во сезоната на пожари во 2020 година во споредба со 2019 година: Шпанија забележа шест жртви, од кои четири се пожарникари;
  • Брзото мапирање на Службата за управување со вонредни состојби “Коперникус”, беше активирано 17 пати за детално мапирање на шумски пожари во 2020 година, што е помалку од досегашните активирања во 2021 година;
  • Механизмот за цивилна заштита на ЕУ беше надграден со флота противпожарни авиони преку rescEU во 2020 година, зајакнувајќи го нејзиниот капацитет да им помогне на земјите во оваа сезона на пожари.

На следното видео можете да погледнете како изгледа гасење на шумските пожари во прво лице:

 

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.