Втор самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа

Втор самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа

 

На почетокот на годинава беше одржан вториот самит на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа, SOFIE2 ,коорганизиран од ESPP, ECOFI, Eurofema и Fertilizers Europe, со поддршка на International Fertiliser Society.

Целта на овој настан беше вмрежување на компаниите, производителите на ѓубрива, добавувачите на секундарни материјали, истражувачите, ЕУ и националните регулатори.

Во рамките на настанот  беа опфатени  различни теми кои ги опфаќаат агроекономските придобивки од органските ѓубрива и нивното влијание врз здравјето на почвата, животната средина и продуктивноста на земјоделските култури. Од пазарна страна се дискутираше за преработката и примената на производи за ѓубрење базирани на органски производи. Важни аспекти на овој настан беа и дискусиите за кружна економија и климатските промени, каде органските ѓубрива имаат голем придонес, особено во делот на регенерација на почвата и намалување на јаглеродот.

Со воведување на новата регулатива за ѓубрива на ЕУ се  прошири опсегот на ѓубрива произведени од секундарни суровини, односно добиени преку рециклирање, како и од биолошко потекло. Со новата регулатива, органските и органо-минералните ѓубрива сега ќе бидат лесно достапни на единствениот ЕУ пазар.

Органските ѓубрива се дефинираат како ѓубрива чии основни функции се обезбедување на хранливи материи во органски форми од растително и од животинско потекло. Додека органско-минералните ѓубрива се сложени ѓубрива добиени преку индустриско ко-формулирање на едно или повеќе неоргански ѓубрива со едно или повеќе органски ѓубрива или пак органски подобрувачи на почвата во цврста или течна форма.

Настанот SOFIE2 го потврди ентузијазмот и интересот на индустриите за органски и органо-минерални ѓубрива во Европа, кој е растечки сектор за кружната економија на хранливите материи. Третиот самит на SOFIE3 ќе се одржи 17-18 јануари 2024 година.

FERTILIZERS

 

Комплементарно на овој настан, проектот B-Ferst, финансиран од страна на ЕУ, има за цел создавање нови вредносни синџири преку интегрирање на валоризација на био-отпадот во управување на земјоделството.

Благодарение на директната интеракција помеѓу фармерите и секторот за ѓубрива, проектот B-Ferst има за цел да ја промени парадигмата на вештачките ѓубрива преку развивање на 8 нови подобрени био-базирани ѓубрива од урбани и прехранбени отпадоци. Дополнително, B-Ferst има за цел создавање на нов логистички модел за користење на био-отпадот на локално, национално и ниво на ЕУ, развивање на 5 демо фарми за потврдување на производите и целосна анализа на пазарот.

Во рамка на циркуларна економија и т.н. зелена хемија, B-Ferst ќе воведе иновативен модел на одржливо земјоделско производство преку создавање на нова генерација на био-ѓубрива.

COMPOST

Приоритетите на проектот B-Ferst се следни:

  1.  Го валоризира недоволно експлоатираниот био-отпад за одржливо земјоделско управување;
  2.  Развива 8 нови производи за широка потрошувачка на зелени ѓубрива кои ќе се продаваат по конкурентни цени;
  3.  Ја намалува зависноста на суровините со замена на 15-40% со биолошки отпад;
  4.  Ја подобрува одржливоста на вештачките ѓубрива и нивното управување во земјоделството;
  5.  Ја намалува потрошувачката на вода и енергија, како и јаглеродот за 10%;
  6.  Дефинира упатства за сертификација и стандарди за квалитет на ниво на ЕУ;
  7.  Ја подобрува економијата на земјоделците благодарение на развојот на прилагодени хранливи материи.

 

Автор: Јована Милосављева

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.