Како да ја складирате ајварката на индустриски начин?

Како да ја складирате ајварката на индустриски начин?

 

Бербата на пиперките за ајвар е во полн ек, и притоа огромни количини на пиперка треба да бидат соберени од полето, измиени и соодветно спакувани или пак краткорочно складирани. Иако побарувачката за “ајварката” е огромна во Македонија, сепак дел од приносот треба да биде складиран извесен период или пак да се припреми за транспорт. Колку што се важни активностите пред бербата, исто толку се важни и пост-бербените активности кои што овозможуваат продолжување на рокот на употреба на свежиот зеленчук и задржување на истата економска вредност како тукушто набраниот зеленчук.

Пост-бербените загуби всушност претставуваат намалување на квалитетот и квантитетот на производот од моментот на бербата па се до консумација од страна на крајниот потрошувач.  Според одредени извори, загубите кои што се случуваат на пазарот на свежи производи изнесува од 5-25% во развиените земји и од 25-50% во земјите во развој. Сите свежи производи по бербата се сè уште метаболички активни организми се до моментот кога ќе бидат преработени или пак консумирани. Во зависност од условите, во капацитетите за складирање се случуваат разни физиолошки процеси (дишење, зреење, стареење) кои го намалуваат квалитетот и трајноста на свежите производи. Исто така, преку процесот на берба голем број на микроорганизми и инсекти можат да бидат внесени заедно со зеленчукот и овошјето, кои што дополнително можат да ги деградираат квалитативните својства.

 

Фактори кои влијаат врз долготрајноста на свежите производи

 

Температура  – Зголемување на температурните вредности во просториите за складирање значително го зголемува степенот на природната респирација (дишењето) на сите свежо набрани производи. Во овој процес настанува испуштање на одредена количина на вода и продолжување на сите метаболички процеси кои што се случуваат. Намалувањето на температурата го намалува степенот на дишење и со тоа се зголемува долготрајноста на производот.

Транспирација и губење на вода – Високи температури, намалена релативна влажност и оштетувања на плодовите можат драстично да придонесат кон губиток на достапната количина на вода, до степен кој е многу поголем од губитокот на вода кој може да се случи при процесот на респирација опишан погоре.

Механички повреди – Сите оние повреди кои што настанале при процесот на берба и транспорт до просторот за складирање ги зголемуваат шансите за намалување на квалитетот на производот. Неатрактивните производи со нарушена форма и изглед имаат помала економската вредност. Освен неатрактивност, механичките повреди создаваат услови и простор за навлегување на одредени патогени, дури и во складишта со соодветен систем за ладење, по што започнува процесот на гниење.

Гниење на плодовите – Овој процес најчесто се должи на активноста на микроорганизмите (бактерии и габи). Овие инфекции можат да настанат и пред бербата на плодовите, но нивното активирање започнува по бербата преку појава на карактеристични симптоми во процесот на зреење.

Што треба да се преземе за “ајварката” да остане свежа?

Тукушто набраните пиперки треба да бидат исчистени и измиени. Доколку се работи за поголема количина на пиперка, потребно е оваа операција да биде на едно повисоко ниво, односно создавање на процес каде што најпрво во поголеми резервоари ќе има вода во која е растворено средство за дезинфекција, потоа дополнителен резервоар со чиста вода за испирање на пиперките од средството за дезинфекција. Следен чекор е сушењето, кое може да биде рачно со крпа или пак со помош на вентилатори.

Доколку постојат услови, по сушењето врз пиперките може да се нанесе тенок восочен слој кој ќе допринесе за подолготрајна заштита како и за намалување на степенот на размена на гасови произлезени од дишењето (кислород, јаглероден диоксид) или пак од хормоналната активност на самиот плод (етилен).

Пакувањето на пиперката се врши во картонски кутии кои што подоцна се складираат на температура од 7,5 степени Целзиусови. Константна температура од 7,5 степени и релативна влажност на воздухот помеѓу 95-98% овозможува зачувување на квалитетот на набраниот плод од 3 до 4 недели. Дополнително, доколку просторот за складирање овозможува контролирање на атмосферските услови пожелно е нивото на јаглеродниот диоксид и кислородот да е помеѓу 2 – 5 %.

 

Автор: Марио Петковски

Законски е забрането неовластено преземање на содржини од МојаФарма.мк без наведување на извор на информацијата, цитат и пренесување на линк до оригиналната страница. МојаФарма.мк може да покрене соодветна постапка за заштита на своите права пред надлежен орган.

Категории: Култури